Břehy Blanice.
  Blanice


Přirozenou osou CHKO Blaník je řeka Blanice (Vlašimská), tekoucí přibližně z jihu na sever. Její dno tvoří převážně štěrkopísek, místy se objevují naplavené jemné sedimenty. Na několika místech Blanice vytváří přirozené prahy a peřeje (např. u Podlouňovického mlýna či nad Ostrovem).

Přítoky Blanice nejsou příliš vodné, ale jejich nepravidelná a zahloubená údolí s bohatou vysokou zelení dotváří charakteristické rysy blanické krajiny. Nejvýznamnějším přítokem Blanice na území CHKO Blaník je potok Brodec, významný svým balvanitým tokem v soutěsce mezi Slepičí skálou a Kondrackou hůrou.

Na území chráněné krajinné oblasti je mnoho drobných i několik větších rybničních ploch až do 10 ha rozlohy (rybník Strašík u Libouně). Až na výjimky jde o rybníky průtočné.

Velký Býkovický rybník s Malým Blaníkem.
  Velký Býkovický rybník s Malým Blaníkem

V CHKO Blaník jsou zastoupeny všechny skupiny vodních a mokřadních společenstev vyskytujících se v ČR. Zvláštním fenoménem oblasti je přítomnost malých oligotrofních vodních ploch a pramenných rybníků, na které je vázána řada zajímavých rostlinných společenstev.