Interní protikorupční program

K omezení protikorupčních rizik byl vytvořen interní protikorupční program. Je souborem postupů a opatření k řízení korupčních rizik, které jsou zaměstnanci Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky v rozhodovacím procesu povinni dodržovat. Jeho cílem je omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání v AOPK ČR a ochránit majetek státu. Více najdete přímo v našem protikorupčním programu. Protikorupční program je průběžně aktualizován.

Interní protikorupční program AOPK ČR

Podrobné informace a dokumenty o boji proti korupci naleznete na stránkách www.korupce.cz. Máte-li podezření na korupci, oznamte ji orgánům činným v trestním řízení, tj. Policii České republiky nebo státnímu zástupci.  V případě, že se podezření týká Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen AOPK ČR), můžete zvolit i jednu z těchto dalších možností:

 1. podání oznámení elektronickou poštou na adresu: protikorupce@nature.cz;
 2. podání poštou na adresu AOPK ČR, pro doručování poštou nebo osobně v listinné použijete výhradně adresu pro doručování uvedenou v kapitole „Vnitřní oznamovací systém“ dále na této stránce; rovněž doporučujeme označit obálku jako podání do vnitřního oznamovacího systému nápisem: „NEOTVÍRAT – podání pro vnitřní oznamovací systém“.
 3. podání oznámení elektronickou poštou na adresu: vos@nature.cz , která je určena pouze pro oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u AOPK ČR, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost
 4. písemné oznámení vhozené do označené schránky umístěné v nemonitorovaném prostoru při vstupu do budovy AOPK ČR na adrese: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov.

Ve všech případech je možné podat oznámení o korupčním protiprávním jednání anonymně. Zároveň je kladen velký důraz na ochranu oznamovatele.

Prošetřovatel

Upozornění: Prošetřovatel z důvodu změny právní úpravy, která ruší nařízení vlády č. 145/2015 Sb., přijímá oznámení o protiprávním jednání do 31. 7. 2023. Po tomto datu, tedy od 1. 8. 2023 provádějte oznámení o protiprávním jednání výhradně prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, informace viz dále na této stránce v článku „Vnitřní oznamovací systém“.

V souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednaní ve služebním úřadu (dále jen „nařízení vlády“), byl v Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen „AOPK ČR“) s účinností od 3. srpna 2015 určen prošetřovatel, který přijímá a prošetřuje oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu. Prošetřovatelem podle § 3 odst. 1 předmětného nařízení byli ředitelem AOPK ČR, vedoucím služebního úřadu, určeni Mgr. Adam Prášil a Mgr. Jana Šmardová. Prošetřovatel přijímá oznámení do 31. 7. 2023, oznámení je rovněž možné podat do 31. 7. 2023 prostřednictvím elektronické pošty na adresu prosetrovatel@nature.cz.

Oznámení pro prošetřovatele je možno doručit do data 31. 7. 2023 v listinné podobě i do speciální schránky určené pro příjem těchto oznámení; je označena jako „Schránka pro příjem oznámení podezření ze spáchání protiprávní činnosti“; schránka je umístěna na pravé straně u vchodu do sídla AOPK ČR na adrese Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11.

V případě, že oznámení podá státní zaměstnanec, který oznámí podezření ze spáchání protiprávního jednání představeným, státním zaměstnancem, jiným zaměstnancem nebo osobou ve služebním poměru podle jiného právního předpisu při výkonu státní služby, práce nebo veřejné funkce nebo v souvislosti s ním podle tohoto nařízení nebo postupem podle jiného právního předpisu, a to i anonymně, nesmí být v souvislosti s tímto jednáním postižen, znevýhodněn nebo vystaven nátlaku (viz § 1 nařízení vlády).

Vnitřní oznamovací systém

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen AOPK ČR) zavedla v souladu 
se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“), vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“). Vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“) představuje souhrn postupů a nástrojů, které slouží k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem. Ochrana podle tohoto zákona náleží pouze oznamovateli, který podal oznámení v souladu s tímto zákonem. Ochrana před odvetným opatřením podle zákona náleží rovněž osobě, která oznámení podala orgánu veřejné moci příslušnému podle jiného právního předpisu nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie.

Ochrana před odvetným opatřením nenáleží osobě, která učinila oznámení, aniž měla oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích (dále jen „vědomě nepravdivé oznámení“). Vědomě nepravdivé oznámení je přestupkem podle zákona.

Má-li oznamovatel oprávněné důvody se domnívat, že oznámení bylo nezbytné pro odhalení protiprávního jednání podle § 2 odst. 1 zákona, oznámení není porušením bankovního tajemství, smluvní povinnosti zachovávat mlčenlivost, povinnosti zachovávat mlčenlivost podle daňového řádu ani povinnosti zachovávat mlčenlivost podle jiných právních předpisů upravujících práci nebo jinou obdobnou činnost, s výjimkou povinnosti uvedených v § 3 zákona.

Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (zakonyprolidi.cz)

AOPK ČR jako povinný subjekt uveřejňuje dle § 9 odst. 2 písm. b) zák. č. 171/2023 Sb., 
o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“) tyto informace:

1/ způsoby oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému AOPK ČR 
a Ministerstvu spravedlnosti:

 • Oznámení do VOS musí mít zákonem stanovené náležitosti, viz. § 2 zákona.
 • Oznamovatel muže podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému AOPK ČR písemně i ústně nebo na jeho žádost osobně; příslušné údaje a informace pro různé způsoby podání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému AOPK ČR jsou uvedeny v bodu 2). 
 • Oznámení, která nespadají do působnosti AOPK ČR nebo jsou podávána přímo Ministerstvu spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“) lze podat prostřednictvím oznamovacího systému ministerstva, který je uveden na webu ministerstva, odkaz: https://oznamovatel.justice.cz/

2/ označení příslušné osoby, její telefonní číslo a adresu elektronické pošty nebo jinou adresu pro doručování:

 • příslušná osoba Mgr. Adam Prášil, tel.: 951 421 266, e-mail: vos@nature.cz 
 • příslušná osoba Mgr. Jana Šmardová, tel.: 951 421 266, e-mail: vos@nature.cz

Oznámení lze podat následujícími způsoby:

 • Písemně v listinné podobě prostřednictvím schránky umístěné na pravé straně u vchodu do sídla AOPK ČR na adrese Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, schránka je označena nápisem: „PŘÍJEM OZNÁMENÍ PRO VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM“.
 • Písemně v listinné podobě zasláním prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo doručené osobně do podatelny AOPK ČR na adresu Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, vždy v uzavřené obálce. Obálka s podáním oznámení musí být řádně uzavřena a zalepena, musí být nadepsána adresou pro doručování: 
  Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
  Personální oddělení
  vnitřní oznamovací systém
  Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11
  Obálka musí být nadepsána slovy: „NEOTVÍRAT – podání pro vnitřní oznamovací systém“, aby mohla být zajištěna ochrana totožnosti oznamovatele.
 • Elektronicky, podáním na elektronickou adresu (e-mail): vos@nature.cz 
 • Ústně, osobním podáním nebo telefonicky přímo u příslušné osoby, tel. číslo: 951 421 266. Na tomto telefonním čísle jsou přijímána oznámení ve služební době, v pracovní dny, od 9h do 14h.

3/ Povinný subjekt nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona.

Oznamovatel má podle zákona možnost podat oznámení prostřednictvím VOS nebo 
vnějšího - externího oznamovacího systému vedeným Ministerstvem spravedlnosti (dále jen „EOS“) nebo uveřejněním, případně oznámení podat přímo příslušným orgánům veřejné moci (orgány činné v trestním řízení - policejní orgán, státní zástupce nebo orgán správního trestání).

Podle zákona a interních předpisů AOPK ČR je určena výše uvedená tzv. „příslušná osoba“, která provádí veškeré úkony stanovené zákonem, které jsou spojené s řešením oznámení prostřednictvím VOS.

Oznámení podle zákona by mělo obsahovat informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu 
v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které:
a) má znaky trestného činu,
b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice 
je alespoň 100000 Kč,
c) porušuje tento zákon, nebo

 1. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
 2. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů 
 3. a finančních trhů,
 4. daně z příjmů právnických osob,
 5. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 6. ochrany spotřebitele,
 7. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 8. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 9. ochrany životního prostředí,
 10. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 11. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 12. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 13. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 14. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 15. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 16. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Etický kodex AOPK ČR

Jeho cílem  je stanovení žádoucích standardů chování a jednání státních zaměstnanců a zaměstnanců v pracovním poměru všech organizačních útvarů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR vůči veřejnosti a navzájem. Poslání Agentury vyžaduje profesionálně výkonné zaměstnance, vědomě respektující vnitřní etické hodnoty, pravidla a normy zaměstnanecké kultury, kteří dotvářejí pozitivní obraz AOPK ČR u občanů.

Etický kodex AOPK ČR

Seznam poradců a poradních orgánů:

Rada AOPK ČR
Poradní a právní služby