Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí:

Rok 2024