Agentura ochrany přírody a krajiny ČR v CHKO Blaník cíleně plánuje a zajišťuje opatření prospěšná přírodě, zvyšující druhové bohatství a zlepšující podmínky pro život chráněných druhů rostlin a živočichů.


Rozdělujeme finanční prostředky z Programu péče o krajinu a dalších dotačních programů na konkrétní managementová opatření, která dále realizují místní zemědělci, lesníci, spolky a další subjekty. Jedná se o výsadby rozptýlené zeleně (alejí podél cest a mezí, remízků i v nivě Blanice), která byla v mnohých částech naší krajiny v minulém století z velké části zlikvidována. Vysazovány jsou listnaté druhy stromů, které jsou v podblanické krajině původní, jako je např. dub letní, bříza bělokorá nebo jeřáb ptačí, a rovněž některé ovocné stromy, např. švestky. Každý rok je takto nově vysázeno nebo obnoveno kolem 300 m alejí. Kromě výsadeb je nejčastějším opatřením v krajině sečení zamokřených luk a tvorba a obnova tůní, které slouží jako krajinotvorný prvek, zlepšují zadržení vody v krajině a zlepšuje se prostředí umožňující zvýšení druhové rozmanitosti především litorálních rostlin, obojživelníků a amfibického hmyzu. Výměra každoročně udržovaných mokřadních ploch v 1. a 2. zóně CHKO Blaník přesahuje 20 ha.

To, jak se o CHKO Blaník pečuje, se řídí plánem péče, který si můžete stáhnout přímo zde:

Plán péče o CHKO Blaník

Plán péče je platný po dobu deseti let, aktuální plán péče je platný v letech 2018 - 2027.

Sečení luk.