Chci povolit vstup, vjezd nebo parkování ve zvláště chráněném území

V řadě zvláště chráněných území (dále jen „ZCHÚ“) jsou zakázány či limitovány vjezdy motorovými a občas i nemotorovými vozidly. Někdy dokonce i vstupy. Omezení jsou následující:

Národní přírodní rezervace (NPR) – zákaz vstupu i vjezdu mimo vyznačené cesty, zákaz vjezdu motorových vozidel (se zákonnými výjimkami, které se nevztahují na širokou veřejnost), zákaz jízdy na kole mimo silnice, místní komunikace a vyhrazená místa.
Chráněná krajinná oblast (CHKO) – zákaz vjezdu a setrvávání s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená na celém území (se zákonnými výjimkami, které se nevztahují na širokou veřejnost)
Národní parky (NP) – zákaz vstupu mimo vyhrazené trasy v klidové zóně parku (se zákonnými výjimkami, které se nevztahují na širokou veřejnost), mimo zastavěná území obcí a zastavitelné plochy obcí:
- zákaz vjezdu a setrvávání s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice, místní komunikace a vyhrazená místa,
- zákaz jezdit na kole nebo na koni mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená
Ostatní zvláště chráněná území (národní přírodní památka (NPP), přírodní památka a rezervace (PP a PR) – zpravidla bez zákazu, pokud nedochází k překryvu s územím se zákazem, nicméně uplatní se obecné limity zákazu území poškodit a způsobit v něm změny. Pro parkování (setrvávání) vozidel se aplikují stejné limity jako pro vjezdy (včetně obytných aut a přívěsů).

V některých maloplošných ZCHÚ může být omezení vstupů, vjezdů či parkování dáno v bližších ochranných podmínkách v příslušném právním předpisu. Tuto informaci naleznete prostřednictvím vyhledávání vyhlašovací dokumentace daného území v digitálním registru Ústředního seznamu ochrany přírody ​​​​​​​nebo jí na dotaz sdělí příslušný orgán ochrany přírody.

Co vše potřebuji?

Výjimku ze zákonných zákazů v dotčeném ZCHÚ dle § 43 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“), či případně souhlas s činností vymezenou v bližších ochranných podmínkách dle § 44 odst. 4 ZOPK.

V jakém území se mám obracet na AOPK ČR?

AOPK ČR je k této životní situaci na úseku ochrany přírody příslušná ve svém území, tedy kdekoliv na území chráněných krajinných oblastí vyjma CHKO Labské pískovce a CHKO Šumava a dále kdekoliv na území národních kategorií maloplošných ZCHÚ (národní přírodní rezervace, národní přírodní památka) a jejich ochranných pásem.

V ostatních územích najdete detailnější informace na Portálu občana:

  • Služba S366 - Výjimky ze zákazů ve zvláště chráněném území
  • Služba S7512 - Souhlas k činnostem a zásahům podle zákona a podle bližších ochranných podmínek zvláště chráněného území
Dotčené území leží v Kde podat žádost
CHKO a další zvláště chráněná území ČR mimo níže uvedené  AOPK ČR, příslušné regionální pracoviště ČR
Krkonošský NP Správa Krkonošského NP
NP + CHKO Šumava Správa NP Šumava
NP Podyjí Správa NP Podyjí
NP České Švýcarsko + CHKO Labské pískovce Správa NP České Švýcarsko
PR, PP (mimo CHKO a NP a jejich ochranná pásma a mimo PUOS1) příslušný krajský úřad
Vojenské újezdy příslušný újezdní úřad
Pozemky, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu (mimo vojenské újezdy a mimo územní správní obvody správ národních parků) AOPK ČR, příslušné regionální pracoviště ČR

Náležitosti žádosti

Výjimku či souhlas vydává AOPK ČR pouze na žádost. V žádosti musí být uvedeno:

  • vaše úplná identifikace - jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jiná adresa pro doručování, resp. jméno, IČO a adresa sídla, žádáte-li jako podnikatel,
  • plná moc, pokud se necháváte zastupovat,
  • označení AOPK ČR, jakožto orgánu ochrany přírody, který žádáte,
  • musí z ní být patrné, o co přesně žádáte (výjimka dle § 43 odst. 1 ZOPK, souhlas dle § 44 odst. 4 ZOPK),
  • musí v ní být dostatečně specifikován záměr (lokalita či trasa, termín, délka a četnost),
  • váš podpis.

Dokumenty

Vzor žádosti

Žádost lze poslat poštou, podat ústně do protokolu nebo zaslat prostřednictvím datové schránky.

Vysvětlivky:

1 Pozemky, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu