Chci získat výjimku pro zájmový chov nebo pěstování

Pokud zamýšlíte chovat zvláště chráněný druh živočicha nebo pěstovat zvláště chráněný druh rostliny, je nutné mít pro takový chov/pěstování výjimku. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen "ZOPK")  totiž držení zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin omezuje. Druhy, kterých se takové omezení týká, obsahuje vyhláška č. 395/1992 Sb.  

Žádost o výjimku ze zákazu chovu či pěstování je potřeba zaslat písemnou formou na příslušný orgán ochrany přírody podle toho, kde bude chovatel či pěstitel chov/pěstování provozovat.
Problematiku chovu a držení živočichů vyskytujících se na území České republiky také ovlivňuje fakt, zda daný druh podléhá/nepodléhá úmluvě CITES, která ohrožené druhy chrání regulací obchodu s nimi. Mezi takové zvláště chráněné druhy (z hlediska ZOPK), které jsou na našem území často chovány a současně je s nimi regulován obchod (tzv. CITESové druhy), jsou dravci a sovy. Více k tématu úmluvy CITES a postupu najdete na samostatné stránce.

Co vše potřebuji?

K držení a chovu/pěstování druhů zařazených do kategorie zvláště chráněný (kriticky ohrožený, silně ohrožený, ohrožený) je nutné mít výjimku ze zákazu chovu (pěstování) a držení dle § 56 ZOPK. Výjimka se vztahuje na chovatele (pěstitele) a konkrétní jedince a není přenosná. K chovu druhů ptáků, kteří nejsou zvláště chránění a vyskytují se na území Evropské unie, je nutné mít rozhodnutí o odchylném postupu při ochraně ptáků dle § 5b ZOPK.

Alternativou u živočichů je tzv. osvědčení o vzetí do evidence dle § 54 odst. 4 ZOPK, které je možné získat pro jedince jakéhokoli druhu odchovaného v zajetí. Podmínkou je nahlášení odchovu do 30 dnů od narození jedince a jeho nezaměnitelné označení. Vydané osvědčení o vzetí do evidence nahrazuje výjimku dle §56 ZOPK, není vázáno na žadatele a je přenosné mezi majiteli. V případě prodeje přechází originál osvědčení se zvířetem novému majiteli, který již o další povolení dle zákona žádat nemusí.

Výjimka ze zákazu obchodních činností (tzv. žlutý papír vydávaný pro druhy podléhající úmluvě CITES) nahrazuje, pokud je vydána pro živočicha narozeného a odchovaného v zajetí, jak výjimku ze zákazu chovu a držení, tak i osvědčení o vzetí do evidence podle ZOPK a není nutné si v případě chovu takového živočicha o ně žádat.

Koho kontaktovat pro podání žádosti

Žádost o výjimku ze zákazu chovu (pěstování) a držení nebo odchylný postup při ochraně ptáků je třeba zaslat příslušnému orgánu ochrany přírody dle následujícího klíče ve vztahu k tomu, kde chovatel/pěstitel bydlí, či kde bude vykonáván chov/pěstování:

Dotčené území leží v Kde podat žádost
CHKO a další zvláště chráněné území ČR mimo níže uvedené AOPK ČR, příslušné regionální pracoviště
Krkonošský NP Správa Krkonošského NP
NP + CHKO Šumava Správa NP Šumava
NP Podyjí Správa NP Podyjí
NP České Švýcarsko + CHKO Labské pískovce Správa NP České Švýcarsko
Vojenské újezdy příslušný újezdní úřad
Pozemky, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu (mimo vojenské újezdy a mimo územní správní obvody správ národních parků) AOPK ČR, příslušné regionální pracoviště
Ostatní území příslušný krajský úřad (v případě obecně chráněných ptáků obce s rozšířenou působností)

Náležitosti žádosti

Řízení ve věci povolení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů (i obecně chráněných ptáků) procesně probíhá podle zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění, správní řád.

Žadatel uvede základní identifikační údaje:

 • jméno a příjmení / název žadatele,
 • adresa trvalého pobytu / sídla,
 • adresa pro doručování (liší-li se),
 • právní forma (pouze u právnických osob),
 • IČ nebo obdobný údaj (pouze u právnických osob),
 • datum narození (pouze u fyzických osob),
 • jméno a příjmení statutárního zástupce (pouze u právnických osob).

Podání žádosti je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

Řízení ve věci povolení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů (i obecně chráněných ptáků) procesně probíhá podle zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění, správní řád.

Z žádosti musí být patrno, které věci se týká a co se navrhuje:

 • žadatel označí zvláště chráněný druh, který je předmětem žádosti o povolení výjimky ze základních podmínek ochrany tohoto druhu,
 • žadatel určí počet jedinců, pro které požaduje povolení výjimky a tyto jedince konkretizuje a doloží jejich původ (tedy např. kroužek, mikročip, od jakého chovatele pocházejí, v případě rostlin z jakého zdroje pocházejí),
 • žadatel uvede zakázanou činnost, pro kterou požaduje povolení výjimky (v tomto případě tedy držení a chov/pěstování),
 • žadatel zdůvodní a popíše svůj požadavek - je třeba uvést výčet a podrobné vysvětlení důvodů pro povolení výjimky,
 • žadatel svůj požadavek místně specifikuje,
 • žadatel podle potřeby k podání připojí další dokumenty a materiály (například doklady o původu jedinců, které chce chovat).

Dokumenty

Vzor žádosti - chov nebo pěstování
​​​​​​​Vzor žádosti - osvědčení o odchování v lidské péči