Ochranu přírody a krajiny v CHKO Blaník vykonává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR prostřednictvím Správy CHKO Blaník. Hlavní náplní činnosti AOPK ČR je státní správa v oblasti ochrany přírody a krajiny, dále zajišťování péče o cenné lokality a v neposlední řadě monitoring zájmových druhů a jejich výskytu v území.

 

V CHKO Blaník cíleně podporujeme akce prospěšné přírodě, zvyšující druhové bohatství a zlepšující podmínky pro život chráněných druhů rostlin a živočichů.

V CHKO Blaník je vyhlášeno 5 maloplošných zvláště chráněných území. Zde podporujeme vhodné způsoby hospodaření jako je dosadba listnáčů nebo ruční sečení luk.

V CHKO Blaník je vyhlášeno 20 památných stromů. Ve spolupráci s vlastníky sledujeme stav stromů a poskytujeme na údržbu stromů příspěvky.

Krajina pod Blaníkem si dodnes zachovala ráz venkovské zemědělské krajiny bez velkých negativních zásahů. Pro zajištění účinné ochrany krajinného rázu slouží Preventivní hodnocení krajinného rázu v CHKO Blaník, které je odborným dokumentem pro pracovníky CHKO Blaník a podkladem pro zpracování územních plánů obcí na území CHKO Blaník.

Preventivní hodnocení krajinného rázu v CHKO Blaník (aktualizace z roku 2016):

Textová část

Mapová část

 

Zonace CHKO Blaník

Zonace CHKO

K bližšímu určení způsobu ochrany přírody byly v CHKO Blaník vymezeny 4 zóny odstupňované ochrany přírody; první zóna má nejpřísnější režim ochrany. Zonace CHKO Blaník byla schválena MŽP ČR v roce 1995.

Více informací
Maloplošná zvláště chráněná území CHKO Blaník

Maloplošná zvláště chráněná území

Cenné části CHKO Blaník jsou chráněny v pěti maloplošných zvláště chráněných územích – třech přírodních rezervacích a dvou přírodních památkách.

Více informací
Památné stromy CHKO Blaník

Památné stromy

Na území CHKO Blaník je vyhlášeno celkem 9 jednotlivců a skupin památných stromů s 20 jedinci. V rámci vyhlášených památných stromů je 6 solitérů, 2 skupiny stromů a jedna alej. Druhově se jedná o 6 různých druhů stromů, převažují lípy srdčité.

Více informací
Natura 2000 CHKO Blaník

Natura 2000

V rámci soustavy Natura 2000 byly na území CHKO Blaník vyhlášeny dvě evropsky významné lokality - Podlesí a Vlašimská Blanice.

Více informací
Územní systém ekologické stability v CHKO Blaník

Územní systém ekologické stability

Územní systém ekologické stability (ÚSES) je podle zákona o ochraně přírody a krajiny vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability.

Více informací
Péče o přírodu v CHKO Blaník

Péče o přírodu

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR v CHKO Blaník cíleně podporuje akce prospěšné přírodě, zvyšující druhové bohatství a zlepšující podmínky pro život chráněných druhů rostlin a živočichů. Základním dokumentem pro navrhování těchto opatření je Plán péče o CHKO Blaník.

Více informací