Chci projednat záměr, který zasáhne do života zvláště chráněných druhů rostlin nebo živočichů

Pokud zamýšlíte jakýkoliv záměr, který zasáhne zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, vztahují se na vás určitá omezení.

Zvláště chráněné rostliny jsou chráněny ve všech svých podzemních a nadzemních částech a všech vývojových stádiích (i uhynulé) a je zpravidla zakázáno sbírat, trhat, vykopávat, poškozovat, ničit nebo jinak rušit ve vývoji. Zpravidla je též zakázáno je držet, pěstovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat nebo nabízet za účelem prodeje nebo výměny.

Zvláště chránění živočichové jsou chráněni ve všech svých vývojových stádiích (i uhynulí), a to vč. jejich sídel. Je zpravidla zakázáno zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat, sbírat, ničit, poškozovat či přemisťovat jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla. Zpravidla je též zakázáno je držet, chovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat, nabízet za účelem prodeje nebo výměny.

Seznam zvláště chráněných druhů je stanoven v příloze č. II a III vyhlášky č. 395/1992 Sb. Přehled najdete také na webu Ministerstva životního prostředí. Tučně uvedené druhy jsou druhy chráněné dle Evropského práva, které podléhají přísnější ochraně.
V některých zvláště chráněných územích mohou být další omezení vztahující se k zásahům do zvláště chráněných druhů živočichů či rostlin. Na obecné úrovni jde pouze o národní přírodní rezervaci a přírodní rezervaci, ve které je zakázáno sbírat či odchytávat rostliny a živočichy. Další druhy zvláště chráněných území neobsahují zákonný zákaz, ale konkrétní území mohou mít omezení dáno v bližších ochranných podmínkách v příslušném vyhlašovacím právním předpisu. Tuto informaci naleznete prostřednictvím vyhledávání vyhlašovací dokumentace daného území v digitálním registru Ústředního seznamu ochrany přírody.

U ptáků je zakázáno jejich úmyslné usmrcování nebo odchyt jakýmkoliv způsobem, úmyslné poškozování nebo ničení jejich hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd, sběr jejich vajec ve volné přírodě a jejich držení, a to i prázdných, úmyslné vyrušování těchto ptáků, zejména během rozmnožování a odchovu mláďat a držení druhů ptáků, jejichž lov a odchyt jsou zakázány. Dále je u ptáků zakázán prodej, přeprava za účelem prodeje, držení a chov za účelem prodeje a nabízení za účelem prodeje živých nebo mrtvých ptáků a jakýchkoliv snadno rozpoznatelných částí ptáků nebo výrobků z ptáků.

Co vše potřebuji?

Budete potřebovat druhovou výjimku dle § 56 odst. 1 resp. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“). Tuto výjimku lze případně nahradit veřejnoprávní dohodou. V případě, že je Vámi zamýšlená činnost omezena i na úrovni zvláště chráněného území, budete potřebovat také výjimku dle § 43 odst. 1 ZOPK (pro zákaz u národní přírodní rezervace a přírodní rezervace) či souhlas s činností vymezenou v bližších ochranných podmínkách dle § 44 odst. 4 ZOPK. V případě zásahu do ochranných podmínek ptáků potřebujete odchylný postup dle § 5b ZOPK.

V jakém území se mám obracet na AOPK ČR?

AOPK ČR je k této životní situaci na úseku ochrany přírody příslušná ve svém území, tedy kdekoliv na území chráněných krajinných oblastí vyjma CHKO Labské pískovce a CHKO Šumava a dále kdekoliv na území národních kategorií maloplošných zvláště chráněných území (národní přírodní rezervace, národní přírodní památka) a jejich ochranných pásem, pokud neleží na území národního parku a vojenského újezdu.

V ostatních územích najdete detailnější informace na Portálu občana:

  • Služba S7529 - Výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
  • Služba S366 - Výjimky ze zákazů ve zvláště chráněném území
  • Služba S7512 - Souhlas k činnostem a zásahům podle zákona a podle bližších ochranných podmínek zvláště chráněného území
Dotčené území leží v Kde podat žádost
CHKO a další zvláště chráněná území ČR mimo níže uvedené  AOPK ČR, příslušné regionální pracoviště ČR
Krkonošský NP Správa Krkonošského NP
NP + CHKO Šumava Správa NP Šumava
NP Podyjí Správa NP Podyjí
NP České Švýcarsko + CHKO Labské pískovce Správa NP České Švýcarsko
PR, PP a jejich OP (mimo CHKO a NP a jejich ochranná pásma a mimo PUOS1) příslušný krajský úřad
Vojenské újezdy příslušný újezdní úřad
Pozemky, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu (mimo vojenské újezdy a mimo územní správní obvody správ národních parků) AOPK ČR, příslušné regionální pracoviště ČR
Ostatní území příslušný krajský úřad (výjimka pro zvláště chráněné druhy dle § 56 ZOPK), příslušný obecní úřad s rozšířenou působností (odchylný postup při obecné ochraně ptáků dle § 5b ZOPK)

Náležitostí žádosti

Výjimku vydává AOPK ČR pouze na žádost. V žádosti musí být uvedeno:

  • vaše úplná identifikace - jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jiná adresa pro doručování, resp. jméno, IČO a adresa sídla, žádáte-li jako podnikatel,
  • plná moc, pokud se necháváte zastupovat,
  • označení AOPK ČR, jakožto orgánu ochrany přírody, který žádáte,
  • z žádosti musí být patrné, o co přesně žádáte (druhová výjimka dle § 56 odst. 1 resp. 2 ZOPK, odchylný postup u ptáků dle § 5b ZOPK, výjimka dle § 43 odst. 1 ZOPK, souhlas dle § 44 odst. 4 ZOPK),
  • musí v ní být dostatečně specifikován Váš záměr (lokalita či trasa, termín, délka a četnost),
  • váš podpis.

Dokumenty

Vzor žádosti

Žádost lze poslat poštou, podat ústně do protokolu nebo zaslat prostřednictvím datové schránky.

Vysvětlivky:

1 Pozemky, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu