PP Častrovické rybníky.Chráněné území tvoří soustava tří menších rybníků a mokřadních luk v mělkém údolí na Částrovickém potoce 1 km jihovýchodně od Vracovic. Je to významná mokřadní lokalita.

Katastrální území: Vracovice
Nadmořská výška: 475 m
Výměra: 3,5607 ha
Vyhlášeno: 2001

Geologie:

Přírodní památka se nachází v českém moldanubiku v místě holocénních náplav. Podloží tvoří dvojslídné pararuly. Na loukách je podmáčená jílovitá půda, při povrchu místy se zrašelinělou vrstvou.

Rostliny:

V komplexu prameništních rašelinných luk jsou nejčastější ostřicová společenstva rašelinných luk na mělkých rašelinách. V nich se vyskytují četné ohrožené a chráněné druhy jako např. prstnatec májový, vachta trojlistá, violka bahenní nebo suchopýr úzkolistý. V litorálním pásmu zejména horního rybníka Machlov jsou vytvořena cenná vodní a pobřežní společenstva makrofyt. Zde najdeme řadu fytogeograficky významných rostlin mj. zevar jednoduchý, přesličku říční nebo rozrazil štítkovitý.

Živočichové:

Z bezobratlých se zde objevuje rak bahenní, pozorován zde byl páskovec kroužkovaný, na podmáčené louce se objevuje křižák pruhovaný. Z obojživelníků zde žije čolek obecný, skokan hnědý, skokan zelený, z plazů užovka obojková. Hnízdí tu bramborníček hnědý a rákosník obecný, šoupálek dlouhoprstý, potápka malá a polák chocholačka.

Využití:

Horní rybník Machlov slouží k extenzivnímu chovu ryb. Mokřadní louky je třeba sekat nejméně jednou ročně.